Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartRia Brood Senioren Advies & Beschermingsbewind

tevens h.o.d.n. BCBM

Blog

Cliënten verdwalen in langdurige zorg

Posted on May 15, 2017 at 11:35 AM Comments comments ()

Wie langdurige zorg nodig heeft, loopt regelmatig tegen allerlei problemen aan. Dat blijkt uit een onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zo hebben mensen moeite de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag, vinden ze niet altijd alle informatie en hebben ze last van onlogische overgangen tussen Wlz, Zvw, Wmo en jeugdzorg.

Aan het onderzoek werkten bijna vierhonderd mensen (of naasten van) mee die langdurige zorg gebruiken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Zorgverzekeringswet (Zvw). Met ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is gesproken over hun ‘route’ naar langdurige zorg, keuzemomenten en de ontvangen en gewenste informatie en ondersteuning.

Passende zorg

In het onderzoek kwam naar voren dat het regelen van passende zorg ingewikkeld is. ‘Mensen zoeken lang naar het juiste loket of laten een professional alles regelen, waardoor eigen keuzes minimaal zijn. Informatie over mogelijkheden, keuzes en hoe dingen te regelen is onvindbaar en onbegrijpelijk voor mensen.’ Verder gaven respondenten aan dat professionals en instanties vooral kennis hebben over hun eigen domein, maar niet over andere mogelijkheden en domeinen die voor cliënten wel relevant kunnen zijn. ‘Hierdoor krijgen mensen onvolledige informatie of worden naar verkeerde instanties doorgestuurd.’

Onlogische stelselovergangen

Dat het zorgstelsel is onderverdeeld in Wlz, Zwv, Wmo en jeugdwet, met allemaal eigen criteria, zorgt voor onbegrip en voor onnodig lastige routes. ‘De respondenten geven aan dat de momenten waarop men keuzes maakt afhankelijk zijn van individuele situaties en niet van het stelsel. Hierdoor ontstaan voor mensen onlogische stelselovergangen die ook in het nadeel van mensen kunnen werken.'

Vanaf 2015 is in Nederland een grote verandering in de langdurige zorg doorgevoerd, met veel ophef in het politieke en maatschappelijke debat. Hoe gaat het nu écht na alle veranderingen? Jan Coolen maakte de tussenstand op. Lees meer >>

Bewust of onbewust onbekwaam

‘Mensen zijn regelmatig bewust of onbewust onbekwaam.’ Dat stellen de onderzoekers. Respondenten weten niet welke keuzemogelijkheden ze hebben, hoe ze passende zorg kunnen regelen en wie hen daarbij kan helpen. ‘Mensen willen weten welke mogelijkheden ze hebben, hoe ze het regelen, wat consequenties zijn van keuzes, wat er beschikbaar is in de regio en vergelijkingsinformatie. Het liefst vindbaar op een plek met een website en telefoonnummer.’

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Tot slot hebben alle drie de groepen (ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ernstige psychiatrische aandoening) behoefte aan iemand die hen tijdens het hele traject ondersteunt bij het maken van keuzes. ‘Iemand met kennis van de gehele route en die mee kan denken met de persoonlijke situatie en kan doorverwijzen naar de juiste instanties. De onafhankelijke cliëntondersteuner heeft deze functie momenteel binnen de Wmo en Wlz. De meeste mensen kennen de onafhankelijk cliëntondersteuner niet.’

Aanbevelingen

Om te komen tot een verbeterde situatie, doen de onderzoekers drie aanbevelingen. Ten eerste moet de mens centraal gesteld worden. ‘De vraag van de mensen en naasten die zorg nodig hebben zou het uitgangspunt moeten zijn en niet hoe het stelsel georganiseerd is.’ Daarbij moeten professionals en organisaties/loketten waar cliënten gebruik van maken meer domeinoverstijgend gaan denken. Ten tweede is het van belang dat informatie duidelijk en vindbaar is. ‘Het is belangrijk dat informatie aansluit op de wensen van (naasten van) mensen die zorg nodig hebben. Daarnaast dat de informatie vindbaar is op plekken waar mensen al komen. Tevens hebben mensen behoefte aan het vinden van alle informatie op een centrale plek.’ Tot slot zouden de onderzoekers graag zien dat de cliëntondersteuner een meer zichtbare rol krijgt. ‘Zorgkantoren en gemeenten moeten samenwerken en investeren in ondersteuners die met mensen meedenken, het stelsel kennen, mensen volledig informeren en te vinden zijn voor mensen op de juiste 

Zorg en Welzijn, Sophie van Hogendorp


ADMINISTRATIEVE VERPLICHTING IS ERGERNIS VAN VEEL PGB-HOUDERS -

Posted on January 23, 2017 at 10:40 AM Comments comments ()

Meer dan zestig procent van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) vindt de administratieve verplichtingen belastend. Iedereen die gebruikt maakt van de regeling moet daar zelf papierwerk voor invullen en bijhouden. Deze regels zijn echter veelal onduidelijk of ingewikkeld. Dit blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Per Saldo, zo meldt Skipr.

Uit het onderzoek onder ruim 900 pgb-houders bleek dat er meerdere factoren zijn die de administratie bemoeilijken. Zo verandert de zorg voortdurend, heeft men te maken met herindicaties en ook de combinatie van meerdere pgb’s lijkt moeilijk. Daarnaast neemt het aantal momenten waarop iemand administratieve verplichtingen heeft steeds verder toe. Ook weigeren gemeenten regelmatig om een pgb te vertrekken, wat tot extra papierwerk leidt wanneer de aanvraag opnieuw ingevuld moet worden.

 

Naast de administratieve lasten die pgb-houders ervaren, stellen sommigen dat zij niet goed zijn geïnformeerd over het persoonsgebonden budget en wat daar bij komt kijken. Zo is binnen de Jeugdwet 60 procent van de ouders niet ingelicht over het feit dat er ondersteuning beschikbaar is voor het aanvragen en het beheren van een pgb. Van de pgb-houders die daar wel over zijn geïnformeerd, maakt ongeveer de helft ook daadwerkelijk gebruik van deze ondersteuning.

 

Met de decentralisatie van zorg geeft ongeveer 40 procent van de ondervraagden aan dat zij achteruit zijn gegaan in hun voorzieningen. Zij ervaren volgens de resultaten van het onderzoek een mindere kwaliteit van leven. Echter zegt een kwart van de deelnemers dat de huidige zorg juist beter aansluit bij hun zorgbehoefte. Het pgb lijkt voorlopig echter de beste manier om deze zorg te regelen. “Het pgb is vooralsnog het enige instrument dat het mogelijk maakt om zelf aan het roer te staan van de zorg en ondersteuning”, zegt belangenorganisatie Per Saldo.

 

 

Door: Redactie Nationale Zorggids

Onafhankelijke cliëntondersteuning hard nodig

Posted on January 9, 2017 at 1:25 PM Comments comments ()

Onafhankelijke individuele cliëntondersteuning is een vorm van steun voor alle inwoners in Nederland die hulp willen bij het formuleren van hun hulpvraag. Helaas is deze cliëntondersteuning vaak niet of gebrekkig georganiseerd. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning? Waarom is deze belangrijk? En hoe zou deze er idealiter uit moeten zien? Sociaal Bestek zocht het uit.

Mensen die het zelf niet (meer) redden, kunnen een beroep doen op de overheid. Maar in de praktijk is het voor hen erg onduidelijk wat zij kunnen vragen, óf ze wel iets kunnen vragen, wáár zij moeten zijn en hoe zij hulp moeten vragen. Soms weten ze niet goed te formuleren welke ondersteuning ze nodig hebben. Soms spelen schaamte of vraagverlegenheid een rol, soms ook onmacht door laaggeletterdheid, beperkingen of gefrustreerdheid door eerdere afwijzingen of ervaren onbegrip. Het kan óók zijn dat mensen ergens toe verplicht worden, bijvoorbeeld een re-integratietraject naar betaald werk, wat niet bij hun leven of gezondheid past. Ze weten dat vaak niet goed duidelijk te maken, uit angst dat dit de gevolgen heeft voor hun recht op uitkering.

Eigen regie

De vraag om onafhankelijke individuele cliëntondersteuning speelt als iemand een beroep wil doen op steun van de overheid. Als die persoon er zelf niet uitkomt of kwetsbaar is. Deze ondersteuning stelt burgers in staat regie over hun leven te nemen, waardoor zij beter in staat zijn het gesprek met instanties te voeren. De cliënt kan beter zijn hulpvraag formuleren en laat zich niet zo snel aan de kant. De verhouding tussen hulpvrager en uitvoerende instelling wordt zo meer gelijkwaardig. Ook voor de uitvoerder is het prettig als iemand zelf kan formuleren hoe hij wil participeren en welke hulp hij daarbij nodig heeft.

 

Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 moet de gemeente zorgdragen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning voor al haar inwoners in het hele publieke domein. Cliëntondersteuning is volgens de Wmo: ‘Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.’

 

Wijkteams

De Wmo 2015 is nu al bijna twee jaar van kracht. Op basis van diverse rapporten blijkt dat de cliëntondersteuning moeilijk van de grond komt. Veel gemeenten worstelen met de invulling. De cliëntondersteuning is vaak ondergebracht bij wijkteams en is daarom niet onafhankelijk. Er wordt niet (actief) gewezen op de mogelijkheid van de cliëntondersteuning. Als er al cliëntondersteuning is, heeft die vooral betrekking op zorg. Gemeenten gaan er te gemakkelijk vanuit dat vrijwilligersorganisaties invulling geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Er zijn gemeenten die MEE of Zorgbelang inhuren voor cliëntondersteuning als het om de meer complexe vragen gaat, maar het is niet bekend of dit aanbod aansluit op de vragen van burgers.

Het 5P model

Het goed organiseren van cliëntondersteuning is niet eenvoudig. Gezien de grote diversiteit in de doelgroep en vele beleidsvelden is het de vraag: wat voor deskundigheid en kwaliteit moet in die functie worden ondergebracht? Waar positioneer je die dienst? Het draait allemaal om personen waarop het product, de prijs, de plaatsbepaling en de promotie worden gericht: het bekende 5P model uit de marketing. Dit model kan helpen bij goede totstandkoming van onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Personen

Uiteraard moet de vraag van personen centraal staan en dat is op dit moment nog onvoldoende het geval. Die vragen zijn breed en de doelgroep is divers. Het is van belang een goed overzicht te krijgen van die (potentiële) vraag zodat product, promotie en plaatsbepaling vorm kunnen krijgen.

 

Product

Wat houdt dat in, het product onafhankelijke cliëntondersteuning? De wetgever heeft een aantal specificaties bepaald: het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning bij aanvraag. Korte interventies om verder te kunnen.

 

Kwaliteit

De ondersteuning moet kwalitatief goed zijn. Dat wil zeggen: mensen krijgen tijdig goede informatie, adviezen en hulp bij het doen van aanvragen. Met als toegevoegde waarde dat mensen vinden dat zij hun vraag beter kunnen stellen en meer regie op hun leven hebben. Op basis hiervan moeten kwaliteitsnormen worden benoemd en gemonitord om goed te blijven inspelen op de vragers. Een goede registratie van vragen, de doorlooptijd en de waardering is hierbij van belang. Vaardigheid voor vraagverduidelijking is een vereiste. Zorgen dat de cliëntondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is voor mensen met beperkingen ook.

 

Prijs

Er is budget beschikbaar gesteld om gratis cliëntondersteuning vorm te geven. Hoe gemeenten deze dienst in moeten kopen bepalen zij zelf, het gaat er vooral om wát ze inkopen. Gemeenten moeten goede afspraken maken en die zo monitoren dat zij de bestedingen kunnen verantwoorden.

 

Promotie

Voor een optimaal beroep op de cliëntondersteuning, is goede promotie van belang. In de praktijk weten weinig mensen de weg te vinden naar de cliëntondersteuning. De vindbaarheid moet worden verbeterd. Gemeente en andere instanties moeten veel actiever voorlichting geven en zich niet beperken tot zorg. En de dienst moet herkenbaar zijn voor álle doelgroepen

 

Plaats

Waar wordt de dienstverlening geplaatst, zodat die goed vindbaar, bereikbaar en laagdrempelig is? Een multi-channel benadering zou kunnen helpen. Een apart gebouw kan daarin passen, maar nooit alleen. Ook outreachende spreekuren bij instellingen voor dak- en thuislozen, wijkcentra of de bibliotheek behoren tot de mogelijkheden. Het is zelfs mogelijk om de ondersteuning een plek te geven in overheidsgebouwen waar de potentiële vragers komen, mits er de gelegenheid is om zich apart en onafhankelijk te positioneren. Het is belangrijk dat cliënten via een website en een telefoonnummer gemakkelijk contact kunnen maken voor een afspraak.

Bron: Zorg+Welzijn 28-12-2016

Overzicht premies zorgvezekeringen 2017

Posted on November 22, 2016 at 3:00 PM Comments comments ()

Nu alle zorgpremies voor volgend jaar bekend zijn kunnen verzekerden starten met vergelijken. Eén ding is duidelijk: alle zorgpremies stijgen in 2017. Sommige premies met 10 procent, en andere premies met slechts 5 procent.

De grootste premiestijging is van Menzis. Verzekerden betalen daar volgend jaar 119 euro in plaats van 107 euro. De laagste zorgpremie voor volgend jaar is bij ZEKUR. ZEKUR is echter een budgetpolis. Dit houdt in dat verzekerden bij geplande behandeling een beperkte keuze hebben van ziekenhuizen en apothekers. Acute zorg wordt wel vergoed.

Overzicht premies 2017

 

In onderstaand overzicht is te zien: de premie van dit jaar, de premie van volgend jaar en de premiestijging te zien van bijna alle zorgverzekeraars. In alle gevallen (op de basisverzekering van Delta Lloyd na) gaat het om naturapolissen.

 

Zorgverzekeraar Premie 2016 Premie 2017 Stijging %

Menzis 107,00 119,00 11%

VGZ * 107,95 112,95 4,6%

CZ 1 104,95 112,85 7,5%

Zilveren Kruis 109,45 117,45 7,4%

DSW 98,75 108,00 9,4%

OHRA 96,95 104,55 7,8%

Univé 107,00 113,25 5%

ZEKUR 86,00 92,00 7%

De Friesland 106,50 114,95 7,9%

Zorg en Zekerheid 102,18 110,15 7,8%

ONVZ 106,64 115,91 8,7% 

FBTO 94,26 103,50 9,8%

Delta Lloyd ** 107,50 115,83 7,75%

* UnitedConsumers biedt tot 10 procent korting op basisverzekeringen van VGZ. 

** De basisverzekering van Delta Lloyd is een restitutiepolis


Door: Redactie Nationale Zorggids


 


OUDEREN BLIJVEN STEEDS VAKER TE LANG THUIS WONEN'

Posted on October 20, 2016 at 3:05 PM Comments comments ()

Ouderen blijven steeds vaker te lang thuis wonen. Ook als het eigenlijk niet meer gaat, proberen ze het te redden met thuiszorg. Vaak leidt dit tot opname op de spoedeisende hulp (SEH), ziet Ben van Gent, bestuurder van thuiszorgorganisatie Florence. Ook brancheorganisatie ActiZ erkent dit probleem. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Volgens de richtlijn van de zorgverzekeraars moet iemand die meer dan 12 uur thuiszorg ontvangt naar een verpleeghuis. Senioren willen de laatste tijd steeds langer thuis blijven wonen. Zorgorganisatie Florence levert thuiszorg aan meer dan 5.000 mensen, waarvan 300 op of over de norm van 12 uur per week zitten. Ouderen willen best naar een verpleeghuis, maar vinden het te duur, weet de thuiszorgorganisatie. Een verpleeghuis kost aanzienlijk meer dan thuiszorg. Daarom vragen senioren extra thuiszorg aan. Omdat het aantal uren zorg per cliënt toeneemt, ontstaan er wachtlijsten.

 

“We moeten wel eens iemand doorverwijzen. Door personeelstekorten kunnen we ook niet direct uitbreiden”, zegt Van Gent. Niet alleen Florence, maar ook huisartsen bijvoorbeeld worden zwaarder belast doordat ouderen vaker bij hen komen met complexe zorgvragen. Deze zorgvragen konden normaal gesproken gesteld worden in een verpleeghuis. De huisartsen zien ook dat de ouderen steeds vaker op de SEH belanden.

 

ActiZ benadrukt dat een verpleeghuis een belangrijk en veilig alternatief is als thuis wonen niet meer mogelijk is. De brancheorganisatie wil dat iedereen naar een verpleeghuis kan als dat nodig is. “Als de hoge eigen bijdrage de beweging afremt, is dat geen goede zaak. De juiste zorg moet op de juiste plek worden geboden”, aldus een woordvoerder van ActiZ. Het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels op de hoogte gesteld van het probleem. Echter denkt het ministerie niet dat ouderen de eigen bijdrage te hoog vinden.

 

In een toelichting laat het ministerie weten dat mensen zo lang mogelijk thuis wíllen blijven wonen. Bovendien is het een zeer ingrijpende stap om te verhuizen naar een verpleeghuis. De eigen bijdrage is niets nieuws in de verpleeghuiszorg, zelfs onder de AWBZ was dit al zo. Ook ouderenorganisatie ANBO denkt niet dat het ouderen om het geld te doen is. Volgens de ANBO gaat het erom dat ouderen een verpleeghuis als eindstation zien en daar nog niet klaar voor zijn.

 

Door: Redactie Nationale Zorggids

'Waaromverschil in Wmo- uren?'

Posted on October 13, 2016 at 6:20 AM Comments comments ()

ETTEN-LEUR - De fracties van PvdA, Ons Etten-Leur, Leefbaar en De Regt willen opheldering na de uitleg van wethouder Jean-Pierre Schouw over Wmo-uren voor huishoudelijke hulp. De wethouder ging in de raadsvergadering maandag in op een artikel in BN DeStem, waarin werd gemeld dat het Wmo-beleid op de schop gaat.

Dit, als gevolg van een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke hulp. Het 'verbaast' de fracties dat de raad niet werd geïnformeerd over de aanpassing.

 

De vier oppositiepartijen willen echter vooral weten waarom Schouw alleen cliënten die bezwaar maakten tegen hun nieuwe indicatie uren wil teruggeven. 'Waarom is niet gekozen om alle cliënten hun uren terug te geven?', leggen de fracties het college voor. Eerder lieten cliëntondersteuners zich in soortgelijke termen uit.

De partijen vragen of het klopt dat er in Etten-Leur 53 bezwaarmakers zijn. 'Wat kost het als deze mensen hun uren terugkrijgen en wat het zou kosten als iedereen dat krijgt?'


Wmo-beleid huishoudelijke hulp in meerdere gemeenten op de schop

Posted on October 13, 2016 at 6:15 AM Comments comments ()

ETTEN-LEUR - Het Wmo-beleid voor huishoudelijke hulp gaat in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Halderberge en Zundert op de schop. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep nopen de vijf gemeenten hier toe.

Totdat het nieuwe beleid er is, krijgen cliënten die afgelopen zomer bezwaar hebben aangetekend tegen hun nieuwe indicatie, hun oorspronkelijek aantal uren huishoudelijke hulp terug.


Overzicht laatste nieuws in de maand augustus

Posted on August 31, 2016 at 1:35 PM Comments comments ()

Eerste bekendmaking ziekenhuistarieven CZ

 

Zorgverzekeraar CZ heeft als eerste verzekeraar de tarieven van ziekenhuisingrepen gepubliceerd. Hiermee gaf het gehoor aan de oproep van de Consumentenbond om gecontracteerde tarieven van ziekenhuisbehandelingen openbaar te maken. Met de eerste publicatie werd vooral duidelijk dat tarieven veel van elkaar verschillen. Ook de kosten van dezelfde behandeling in hetzelfde ziekenhuis kunnen 30 procent verschillen, afhankelijk van de zorgverzekeraar.

 

Tot nu toe zijn de ziekenhuistarieven veelal geheim gebleven vanwege concurrentie-overwegingen vanuit het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Toch vraagt de Nederlander steeds meer om transparantie, want deze wil voorafgaand aan het betalen van (een deel) van de rekening prijzen vergelijken. VGZ, Zilveren Kruis en Menzis lijken stappen te ondernemen om ook hun prijzen te publiceren. Het is alleen nog afwachten wanneer dat gebeurt.

 

 

Koopkracht ouderen

 

Er moeten maatregelen genomen worden om de koopkracht van ouderen op peil te houden. Waarschijnlijk gaan gepensioneerden er volgend jaar met 0,7 procent op achteruit. Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet maatregelen neemt om ouderen tegemoet te komen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zegde toe de koopkracht van ouderen voor volgend jaar te willen repareren. Premier Rutte kon echter, tot onvrede van de ouderenorganisaties, geen garantie geven voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor ouderen.

 

Uit recent onderzoek van Unie KBO blijkt dat de helft van de ouderen het afgelopen jaar gemiddeld 100 euro per maand heeft moeten inleveren. Ook bleek de koopkracht sneller achteruit te gaan dan gedacht. Zes op de tien senioren heeft minder koopkracht dan in 2011.

 

Op dit moment is overleg over de begroting in volle gang, onderdeel daarvan is de koopkracht van ouderen. De VVD en PvdA lieten onlangs weten dat het al gelukt is om de koopkracht te repareren. Uit de cijfers die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag moet blijken hoeveel extra geld ouderen overhouden.

 

 

Onderzoek in Nederland en Duitsland naar natuurgenezer Klaus Ross

 

Het Openbaar Ministerie in Duitsland onderzoekt tenminste vijf sterfgevallen in de alternatieve kankerkliniek van Klaus Ross. De natuurgenezer behandelde veel Nederlandse kankerpatiënten. Vermoedelijk zijn in ieder geval twee van hen na een behandeling met glucoseblokkers overleden. De Nederlandse recherche gaat cliënten en nabestaanden bezoeken die contact hebben gehad met de kliniek. Zo’n 130 mensen worden hiervoor persoonlijk benaderd. Zij worden gevraagd om mee te werken aan het politieonderzoek.

 

 

Overig zorgnieuws

 

Een kind uit huis plaatsen zonder zorgcontract is toegestaan. Dat oordeelde de kinderrechter in Rotterdam. De meest geëigende hulp moet altijd beschikbaar zijn of komen voor een kind, ook als de gemeente de zorg niet heeft ingekocht.

Meer dan 100.000 Nederlanders hebben hun steun betuigd aan het Nationaal Zorgfonds. Initiatiefnemer SP vindt de zorg in Nederland veel te duur en wil één zorgfonds waaruit alle kosten worden betaald. Het plan wordt onder andere gesteund door 50PLUS, FNV Zorg en Welzijn en Omroep Max. Met het Nationaal Zorgfonds zou de marktwerking opgeheven worden, waardoor de zorg goedkoper wordt. Niet iedereen is even enthousiast over het plan. Het Central Planbureau (CPB) berekende dat het afschaffen van zorgverzekeraars ongeveer zes miljard euro kost.

Kinderen krijgen regelmatig te maken met de pgb-schulden van hun ouders, blijkt uit recent onderzoek van De Monitor. Ouders of zorginstellingen laten het pgb-geld vaak onterecht op naam van het kind zetten. Soms gaat het om een schuld van tienduizenden euro’s, verkregen doordat een ouder na de aanvraag het persoonsgebonden budget (pgb) niet kon verantwoorden. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevestigt dat er juridisch gezien geen onderscheid gemaakt wordt tussen minderjarig of meerderjarig budgethouders. Het kind wordt hoofdelijk aansprakelijk gehouden zodra het achttien jaar is.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Dagopvang ouderen zonder indicatie

Posted on August 10, 2016 at 2:35 PM Comments comments ()

ETTEN-LEUR - Zorgcentrum De Anbarg in Etten-Leur biedt per 16 augustus ongeplande dagopvang voor 55-plussers met een lichte zorgbehoefte die niet alleen thuis kunnen of willen blijven. Het gaat om dagopvang waarvoor geen indicatie nodig is en die een dag tevoren of op de dag zelf gereserveerd kan worden.

De opvang is bedoeld ter ondersteuning van mantelzorgers, die op die manier een dagje of een paar uurtjes tijd hebben voor iets anders. De dagopvang, genaamd De Koer, is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.15 tot 16.30 uur. Bij voldoende animo volgt er ook een avond- en weekendopenstelling.

 

Een dagdeel kost 15 euro per persoon. Koffie, thee en een lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Een plek reserveren kan op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur op 06-23163706 of, bij geen gehoor, op 076-5135489.

 

Bron: BN de Stem 

 

 

De Schijf van Vijf voor ouderen

Posted on August 2, 2016 at 6:50 AM Comments comments ()

Verschillen met vroeger

 

Toen men vroeger voedingsleer studeerde bestond er nog geen Schijf van Vijf zoals we die nu kennen. Deze kwam pas in 1953. In deze eerste Schijf van Vijf had zuivel nog een apart vak. Dat past ook wel in het tijdsbeeld. Niemand had weliswaar honger, maar de angst voor voedingstekorten bestond nog steeds na de oorlog. Eiwitten en calcium stonden bovenaan het lijstje; vooral voor kinderen. Het advies voor kinderen en aanstaande moeders was toen: eet dagelijks boter en neem levertraan. Hoeveelheden deden er nog niet toe destijds, want portiegroottes kenden ze nog niet. En ook té veel eten was geen issue.

 

De nieuwste Schijf van Vijf

 

Onlangs is de nieuwste Schijf van Vijf uitgekomen. Deze is grotendeels gebaseerd op de richtlijnen goede voeding, die weer zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ik moet je zeggen, als voedingsdeskundige ben ik onder de indruk van de werkwijze. Het is wel goed om je te realiseren dat veel adviezen zijn gericht op preventie van chronische aandoeningen. En ouderen hebben tenslotte vaak al één of meerdere chronische aandoeningen.

 

5 tips voor de ouderenzorg

 

Het probleem bij ouderen is dat ze vaak minder zin in eten hebben. Is het eten dat ze krijgen niet lekker of niet herkenbaar, dan zullen ze minder gaan eten. Daarom heb ik 5 tips om de Schijf van Vijf te gebruiken in de ouderenzorg. Veel ouderen hebben minder zin in eten, als het dan niet lekker is of niet herkenbaar, zullen ze dus ook minder gaan eten. Ik geef 5 tips om de schijf van Vijf door te vertalen naar de ouderenzorg.

Tip 1. Gare groente

 

Zorg dat groente gaar is. Ik was laatst op een afdeling waar een wortel door de kamer vloog omdat deze zo kort gekookt was. De bewoner kreeg deze daardoor niet aan de vork geprikt. Ja, er zitten misschien minder vitamines in omdat je ze kookt, maar de groente wordt wel opgegeten.

 

Tip 2. Smoothies en sap

 

Probeer fruit en groente tussendoor aan te bieden. Gepureerd fruit in de vorm van bijvoorbeeld een smoothie, werkt vaak erg goed. Het is officieel geen vervanging van fruit, maar een smoothie of vruchtensap is een veel beter alternatief dan helemaal geen fruit binnenkrijgen.

 

Tip 3. Margarine op tafel

 

Zorg dat er altijd margarine bij de broodmaaltijd geserveerd wordt, zodat bewoners benodigde vetten binnenkrijgen. En af en toe een keertje roomboter mag best, want dat heeft een bekende smaak én is lekker

 

Tip 4. Zuivel tussendoor

 

Varieer met eet- en drinkzuivel, zoals melk, yoghurt en kaas, gedurende de dag.

 

Tip 5. Minder zout, meer smaak

 

Minder zout? Maak gebruik van specerijen als nootmuskaat, peper, kaneel: ouderwetse en herkenbare smaken!

 

Bron: Voedingindezorg.nl